logo C.S.A.I.

logo F.M.I.

logo F.I.H.P.

logo F.C.I.

logo F.I.S.I.

logo F.I.D.A.L.

le gare del 2002          le statistiche del 2002

le gare del 2001          le statistiche del 2001

le gare del 2000          le statistiche del 2000

Realizzato da  sigla Felice Castelnovo

  Felice Castelnovo